Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Valberedning
Valnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Hjälpmedelsnämnd
Gemensam nämnd för upphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Personalutskott


Bolag

Styrelsen för Säters kommuns Fastighets AB
Styrelsen för Säterbostäder AB


Övrigt

Tillgänglighetsrådet
Kommunala Pensionärsrådet
Brottsförebyggande rådet
Centrala samverkansgruppen